Giải Bài 4 trang 76 – Học Toán lớp 6 -. Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập – Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.

1

Viết thành lời các phép tính và kết quả của các phép tính sau :

a) \({2 \over 3}.63\)                        b) \({6 \over 5}.\left( { – 225} \right)\)

c) \({7 \over 3}.63\)                        d) \(\left( { – {3 \over {11}}} \right).\left( { – 33} \right)\)

\(a){2 \over 3}.63 = 42.\)  Hai phần ba của sáu mươi ba bằng bốn mươi hai.

\(b){6 \over 5}.( – 225) =  – 270.\)  Sáu phần năm của âm hai trăm hai mươi lăm bằng âm hai trăm bảy mươi.

\(c){7 \over 3}.63 = 147.\)  Bảy phần ba của sáu mươi ba bằng một trăm bốn mươi bảy.

\(d)\left( { – {3 \over {11}}} \right).( – 33) =  – 9.\) Âm ba phần mười một của âm ba mươi ba bằng chín.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here