Giải Bài 4 trang 43 – Học Toán lớp 6 – Bài tập – Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

0

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu ?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia cho 2 dư 1 là 2k + 1 với \(k \in {\rm N}\). Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, số chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2.

a) Trong phép chia cho 3, số dư có thể bằng 0; 1 hoặc 2

Trong phép chia cho 4, số dư có thể bằng 0; 1; 2 hoặc 3

Trong phép chia cho 5, số dư có thể bằng 0; 1; 2; 3 hoặc 4

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 là 3m (\(m \in N\))

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 1 là 3m + 1 (\(m \in N\))

Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 2 là 3m + 2 (\(m \in N\))

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here