Giải Bài 2 trang 44 – Học Toán lớp 6 – d) (2.(15 – x) + 42 = 50). Bài: Luyện tập – Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

0

Tìm số tự nhiên x, biết :

a) \((x – 47) – 127 = 0\)

b) \(224 + (138 – x) = 347\)

c) \(147 – (2x – 53) = 32\)

d) \(2 . (15 – x) + 42 = 50.\)

a) \((x- 47) – 127 = 0\)

                 \(x – 47 = 127\)

                         \(x = 127 + 47\)

                         \(x = 174\)

b) \(224 + (138 – x) = 347\)

                 \(138 – x = 347 – 224\)

                 \(138 – x = 123\)

                          \( x = 138 – 123\)

                           \(x = 15\)

c) \(147 – (2x – 53) = 32\)

                \( 2x – 53 = 147 – 32\)

                \( 2x – 53 = 115\)

                         \(2x = 115 + 53 \)

                         \( 2x = 168\)

                         \(x = 168 : 2 \)

                         \(x = 84\)

d) \(2.(15 – x) + 42 = 50\)

            \(2.(15 – x) = 50 – 42\)

            \(2.(15 – x) = 8\)

                  \(15 – x = 8 : 2\)

                  \( 15 – x = 4\)

                  \(x = 15 – 4\)

                  \( x = 11\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here