Giải Bài 12 trang 74 – Học Toán lớp 6 -. (eqalign{  & a){2 over 5}.25 = {{2.25} over 5} = {{2.5} over 1} = 10.  cr  & b){{12} over 3}.17 = 4.17 = 68  cr  &. Bài tập – Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.

0

Thực hiện các phép tính sau bằng phương pháp thích hợp nhất :

 a) \({2 \over 5}.25\)               b) \({{12} \over 3}.17\)

 c) \({6 \over 4}.14\)

\(\eqalign{  & a){2 \over 5}.25 = {{2.25} \over 5} = {{2.5} \over 1} = 10.  \cr  & b){{12} \over 3}.17 = 4.17 = 68  \cr  & c){6 \over 4}.14 = {{6.14} \over 4} = {{2.3.2.7} \over {2.2}} = 21. \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here