Giải Bài 1 trang 43 – Học Toán lớp 6 –             (x = 32 – 12). Bài tập – Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

5

Tìm số tự nhiên x, biết :

a) \(x + 12 = 32\)

b) \(41 + x = 97\)

c) \(42 – x = 17\)

d) \(x – 52 = 114\)

e) \(x : 13 = 41\)

g) \(1428 : x = 14.\)

a) \(x + 12 = 32\)

            \(x = 32 – 12\)

            \(x = 20\)

b) \(41 + x = 97\)

             \(x = 97 – 41\)

             \(x = 56\)

c) \(42 – x = 17\)

            \(x = 42 – 17\)

            \(x = 25\)

d) \(x – 52 = 114\)

            \(x = 114 + 52\)

            \(x = 166\)

e) \(x : 13 = 41\)

           \(x = 41.13\)

           \(x = 533\)

g) \(1428 : x = 14\)

                \(x = 1428 : 14\)

               \( x = 102\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here