Giải Bài 1 trang 17 – Học Toán lớp 6 – Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập – Chủ đề 1 : Tập hợp

0

Tập hợp \(A = \left\{ {6;7;8;…;20} \right\}\) có \(20 – 6 + 1 = 15\) (phần tử).

Tổng quát : Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có \(b – a + 1\) phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau :

a) \(B = \left\{ {14;15;16;…;99} \right\}\)

b) \(C = \left\{ {20;21;22;…;200} \right\}\).

a) Tập hợp B có: \(99 – 14 + 1 = 86\) (phần tử)

b) Tập hợp C có: \(200 – 20 + 1 = 181\) (phần tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here