Giải Bài 1 trang 120 – Học Toán lớp 6 -. Bài tập ôn tập cuối năm phần Hình học – Tài liệu Dạy- Học Toán lớp 6

0

Cho đường thẳng d và điểm O không thuộc d. Trên đường thẳng d lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d và không chứa điểm O, lấy điểm E không thuộc d. Kẻ các tia EA, EB, EC.

a) Tia nào trong ba tia EA, EB, EC nằm giữa hai tia còn lại ?

b) Đoạn thẳng EO có cắt đường thẳng  d không ?

a) Ta có ba tia EB, EA, EC chung gốc E. Tia EA cắt đoạn thẳng BC tại điểm nằm giữa hai điểm B và C. Do đó tia EA nằm giữa hai EB và EC.

b) Ta có O và E nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng d.

Do đó đoạn thẳng EO cắt đường thẳng d.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here