Giải 3. Ước và bội – Hoạt động 10 trang 70 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử \(B = {\rm{\{ }}x \in N|x

Ta có \(x \in N,x

Do đó \(x \in {\rm{\{ }}0;5;10;15;20;25\} \) .

Vậy \(B = \{0; 5; 10; 15; 20; 25\}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here