Giải 3. Quy tắc chuyển vế – Thử tài bạn trang 127 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

0

Tìm số nguyên x, biết :

a) \(x + 8 =  – 4\)

b) \(x – 7 = 10.\)

\(\eqalign{  & a)\;x + 8 =  – 4  \cr  & x + 8 + ( – 8) =  – 4 + ( – 8)  \cr  & x =  – 12 \cr} \)

\(\eqalign{  & b)\;x – 7 = 10  \cr  & x – 7 + 7 = 10 + 7  \cr  & x = 17 \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here