Giải 3. Bội chung nhỏ nhất – Thử tài bạn trang 89 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

0

Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

8 = 23; 12 = 22.3

BCNN(8; 12) = 23.3 = 8.3 = 24

5; 7; 8 = 23

BCNN(5; 7; 8) = 23.5.7 = 280

12 = 22.3; 16 = 24; 48 = 24.3

BCNN(12; 16; 48) = 24.3 = 48

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here