Giải 2. Ước chung lớn nhất – Thử tài bạn trang 87 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập a) ƯCLN(30,70) b) ƯCLN(12,15,28)

3

a) ƯCLN(30,70)                 

b) ƯCLN(12,15,28)

c) ƯCLN(9,10)                   

d) ƯCLN(15,30,60).

a) 30 = 2.3.5; 70 = 2.5.7

ƯCLN = 2.5 = 10

b) 12 = 22.3; 15 = 3.5; 28 = 22.7

ƯCLN(12; 15; 28) = 1

c) 9 = 32; 10 = 2.5

ƯCLN(9; 10) = 1

d) 15 = 3.5; 30 = 2.3.5; 60 = 22.3.5

ƯCLN(15; 30; 60) = 3.5 = 15

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here