Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 – trang 50, 51 – Tuần 31 – Tiết 2

114

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 – Tiết 2. Phép nhân. Phép chia – Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Viết kế quả phép tính vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}31 \times 10 =  \ldots \\31:0,1 =  \ldots \\7,02 \times 100 =  \ldots \\702:0,01 =  \ldots \\68 \times 2 =  \ldots \\68:0,5 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp: 

– Muốn nhân một số tự  nhiên với \(10,\,\,100,\,\,1000,\,\,…\) ta chỉ việc thêm vào bên phải của số đó lần lượt một, hai, ba, … chữ số \(0\).

– Muốn nhân một số thập phân với \(10,\,\,100,\,\,1000,\,\,…\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

– Muốn chia một số thập phân cho \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001,\,\,…\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

– Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001,\,\,…\) ta chỉ việc thêm vào bên phải của số đó lần lượt một, hai, ba, … chữ số \(0\).

– Muốn chia một số cho \(0,5\) ta chỉ việc lấy số đó nhân với \(2\).

Cách giải: 

\(\begin{array}{l}
31 \times 10 = 310\\
7,02 \times 100 = 702 & \\
68 \times 2 = 136\\
31:0,1 = 310 & \\
7,02:0,01 = 702\\
68:0,5 = 136
\end{array}\)

Câu 2.

a) Đặt tính rồi tính:

\(26,7 \times 4,5\)

\(8106:35\)

b) Tính:

\(\dfrac{4}{7} \times \dfrac{5}{9} =  \ldots \)

\(\dfrac{3}{2}:\dfrac{5}{{11}} =  \ldots \)

Phương pháp: 

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên, sau đó đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Cách giải: 

a)

b)

\(\dfrac{4}{7} \times \dfrac{5}{9} = \dfrac{{4 \times 5}}{{7 \times 9}} = \dfrac{{45}}{{63}}\)

\(\dfrac{3}{2}:\dfrac{5}{{11}} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{5}{{11}} = \dfrac{{3 \times 5}}{{2 \times 11}} = \dfrac{{15}}{{22}}\)

Câu 3. Tìm \(x\):

\(x + 85,7 = 3,741:0,01\)

\(x:\dfrac{4}{3} = \dfrac{5}{6} – \dfrac{1}{3}\) 

Phương pháp: 

– Tính giá trị vế phải.

– Xác định vị trí của \(x\) trong phép tính rồi áp dụng các quy tắc đã học ở lớp dưới để tìm \(x\)”

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải: 

\(\begin{array}{l}x + 85,7 = 3,741:0,01\\x + 85,7 = 374,1\\x = 374,1 – 85,7\\x = 288,4\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:\dfrac{4}{3} = \dfrac{5}{6} – \dfrac{1}{3}\\x:\dfrac{4}{3} = \dfrac{1}{2}\\x = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{3}\\x = \dfrac{2}{3}\end{array}\)

Câu 4. Quãng đường từ A đến B dài 123km, một ô tô xuất phát từ A và đã đi được 51km. Ô tô đó dự định đi tiếp với vận tốc 48km/giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp bao nhiêu thời gian nữa để đến B?  

Phương pháp: 

Tìm độ dài đoạn đường chưa đi ta lấy độ dài đoạn đường từ A đến B trừ đi độ dài đoạn đường đã đi.

– Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Cách giải: 

Đoạn đường chưa đi dài số ki-lô-mét là:

            \(123 – 51 = 72\,\,(km)\)

Để đi đến B, ô tô còn phải đi tiếp số thời gian nữa là:

            \(72:48 = 1,5\) (giờ)

                        Đáp số: \(1,5\) giờ.

Vui học: Khuê muốn mua một bộ đồ chơi lắp ghép giá 320 000 đồng bằng tiền tiết kiệm của mình. Mỗi ngày Khuê tiết kiệm được 4000 đồng từ tiền tiêu vặt mẹ cho. Hỏi Khuê cần tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì có thể tự mua được bộ đồ chơi lắp ghép đó?

Phương pháp: 

Muốn tìm số ngày Khuê cần tiết kiệm tiền để có thể tự mua bộ đồ chơi đó ta lấy giá tiền của bộ đồ chơi đó chia cho số tiền mỗi ngày Khuê tiết kiệm được.

Cách giải: 

Để có thể tự mua được bộ đồ chơi lắp ghép đó thì Khuê cần tiết kiệm trong số ngày là:

\(320\,\,000:4000 = 80\) (ngày)

               Đáp số: \(80\) ngày.