Giải Lesson 5 – Unit Starter

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

Lời giải chi tiết:

– goat: con dê

– dog: con chó

– hat: cái mũ

– ink: mực

– jelly: mứt

– kite: con diều, cánh diều

– yak: con trâu

– lion: con hổ

– ill: ốm, bệnh

– mom: mẹ

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen to the sounds. Connect the letters.

(Nghe các âm. Nối các chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Look and point to the sounds k and m.

(Nhìn và chỉ vào các âm k và m.)

Lời giải chi tiết:

Mom says, “Look!

(Dê mẹ nói, “Nhìn kìa!”)

The yak has a cat.”

(Con bò Tây Tạng có một cái mũ!”)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here