Giải Lesson 5 – Unit 3

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

Lời giải chi tiết:

– violin: đàn vĩ cầm

– vase: lọ hoa

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

 3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Tôi là Victor. Tôi có một cây vĩ cầm.

2. Tôi là Vicky. Tôi có một lọ hoa.

Bài 4

4. Connect the letters Vv. Help Victor find the violin.

(Nối các chữ cái Vv. Giúp Victor tìm cây đàn vĩ cầm.)

Lời giải chi tiết:

Violin: đàn vĩ cầm

Từ vựng

1. 

2. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here