Giải Lesson 5 – Unit 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)

Lời giải chi tiết:

– sofa: ghế sô – pha

-sock: tất, vớ

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

There’s a sock on the sofa.

(Có một cái tất ở trên ghế sô – pha.)

Bài 4

4. Point to the words that begin with s.

(Chỉ vào những từ bắt đầu bằng s.)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here