Giải Lesson 5 – Unit 1

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết.) 

Lời giải chi tiết:

– panda: con gấu trúc

– pen: bút mực

Bài 2

 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

Polly is a panda.

(Polly là một con gấu trúc.)

She has a pen.

(Nó có một cái bút.)

Bài 4

4. Point to the letter Pp.

(Chỉ vào các chữ cái Pp.)

 

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1.  

2. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here