Giải Lesson 4 – Unit Starter

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

Lời giải chi tiết:

– one: số 1

– two: số 2

– three: số 3

– four: số 4

– five: số 5

– six: số 6

– seven: số 7

– eight: số 8

– nine: số 9

– ten: số 10

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói.)

Four orange.

(4 màu cam)

Lời giải chi tiết:

– Six purple (6 màu tím)

– Three pink (3 màu hồng)

– Seven blue (7 màu xanh da trời)

– Eight green (8 màu xanh lá cây)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here