Giải Lesson 3 – Unit Starter

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)

Lời giải chi tiết:

– apple: quả táo

– bat: gậy bóng chày

– tub: bồn tắm

– cat: con mèo

– dog: con chó

– bird: con chim

– egg: quả trứng

– fig: quả sung

– leaf: lá cây

Bài 2

 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen to the sounds. Connect the letters.

(Nghe các âm. Nối các chữ cái.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Look and point to the sounds b, d and f.

(Nhìn và chỉ vào các âm b,d and f.)

Lời giải chi tiết:

The bird is in the tub.

(Con chim đang ở trong bồn tắm.)

The bird is on the leaf.

(Con chim đang ngồi trên chiếc lá.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here