Giải Lesson 3 – Unit 3

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)

Lời giải chi tiết:

– towel: khăn tắm

– turtle: con rùa

– umbrella: cái ô

– up: lên, đi lên

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

turtle: con rùa

socks: đôi tất

umbrella: cái ô

Bài 4

4. Point to the letter Tt and Uu.

(Chỉ vào các chữ cái Tt và Uu.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Hãy nhìn con rùa. Nó có một chiếc khăn tắm

Hãy nhìn chiếc ô. Nó đang bay lên.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here