Giải Lesson 3 – Unit 2 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

Lời giải chi tiết:

– queen: nữ hoàng

– quite: yên lặng

– river: dòng sông

– rainbow: cầu vồng

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Tạm dịch:

Nữ hoàng đang yên lặng.

Nhìn ngắm cầu vồng. Nhìn ngắm dòng sông.

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Lời giải chi tiết:

– queen: nữ hoàng

– river: dòng sông

– rainbow: cầu vồng

Bài 4

4. Point to the letter Qq and Rr.

(Chỉ vào các chữ cái Qq và Rr.)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

 1. 

2. 

3. 

4. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here