Giải Lesson 2 – Unit 3

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

1. Are these her socks? – Yes, they are.

(Đây có phải là đôi tất của cô ấy không? – Vâng, đúng vậy.)

2. Are these his pants? – No, they aren’t.

(Đây có phải là quần của anh ấy không? – Không, không phải.)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Are these his pants? – No, they aren’t.

(Đây có phải là quần của anh ấy không? – Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. Are these his pants? – Yes, they are.

(Đây có phải là quần của anh ấy không? – Đúng rồi.)

 

2. Are these her shoes? – No, they aren’t.

(Đây có phải là giày của cô ấy không? – Không phải.) 

 

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here