Giải Lesson 2 – Fluency Time 1

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1: Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– plus: cộng

– equals: bằng

– addition problem: phép tính cộng

Bài 2

2. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Five plus three equals eight.

(Năm cộng ba bằng tám.)

Bài 3

3. Make some addition problems for your friend.

(Làm một vài phép tính cộng với bạn.)

Lời giải chi tiết:

1.  Addition problem 1

(Phép tính cộng số 1)

Đáp án:

2. Addition problem 2

(Phép tính cộng số 2)

Đáp án:

3. Addition problem 3

(Phép tính cộng số 3)

Đáp án:

4. Addition problem 4

(Phép tính cộng số 4)

 

Đáp án:

5. Addition problem 5

(Phép tính cộng số 5)

Đáp án:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

 Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here