Giải Lesson 1 – Unit 1 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ, và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– happy: vui vẻ, hạnh phúc

– sad: buồn

– hungry: đói

– thirsty: khát

– hot: nóng

– cold: lạnh

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

– happy: vui vẻ, hạnh phúc

– sad: buồn

– hungry: đói

– thirsty: khát

– hot: nóng

– cold: lạnh

Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình.)

Lời giải chi tiết:

– happy: vui vẻ, hạnh phúc

– sad: buồn

– hungry: đói

– thirsty: khát

– hot: nóng

– cold: lạnh

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here