Where’s the ball? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Circle the correct word.

(Khoanh tròn từ đúng.)

Phương pháp giải:

in: ở trong

on: ở trên

under: ở dưới

Lời giải chi tiết:

1. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s in the goal.

(Nó ở trong khung thành.)

2. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s under the seesaw.

(Nó ở dưới bập bênh.)

3. Where’s the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It’s on the slide.

(Nó ở trên cầu trượt.)

Bài 2

2. Read and write Yes or No.

(Đọc và viết yes hoặc no.)

Phương pháp giải:

1. The bike is in a tree.

(Xe đạp ở trong cái cây.)

2.The teddy bear is under the slide.

(Con gấu bông ở dưới cầu trượt.)

3. The ball is in the goal.

(Quả bóng ở trong khung thành.)

4. The kite is in the tree.

(Con diều ở trong cái cây.)

5.The doll is on the seesaw.

(Con búp bê ở trên bập bênh.)

Lời giải chi tiết:

1. No

2No

3. Yes

4. Yes

5. Yes

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here