Where’s the ball? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace and write the numbers.

(Đồ và viết số.)

Phương pháp giải:

nineteen: 19

twenty: 20

Bài 2

2. Write the words.

(Viết từ.)

Lời giải chi tiết:

19: nineteen

20: twenty

Bài 3

3. Write the missing numbers.

(Viết các số còn thiếu.)

Lời giải chi tiết:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20

Bài 4

4. Color the numbers 19 and 20.

(Tô màu các số 19 và 20.)

Giaibaitaphay.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here