Where’s the ball? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace the correct sound.

(Đồ âm đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. queen – q

2. pen – p

3. nurse – n

4. orange – o

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

Lời giải chi tiết:

1. lollipop (kẹo mút)

2. lion (sư tử)

3. orange (quả cam)

4. queen (nữ hoàng)

Bài 3

3. Read and write the letters n and p.

(Đọc và viết các chữ cái n và p)

Lời giải chi tiết:

The lion has a lollipop.

(Con sư tử có môt cây kẹo mút.)

Bài 4

4. Write the capital or small letters.

(Viết hoa hoặc viết thường.)

Lời giải chi tiết:

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  JKk  Ll  Mm  NOo  Pp  Qq

Giaibaitaphay.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here