Where’s grandma? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Where’s Rosy? Write.

(Rosy ở đâu? Viết.)

Phương pháp giải:

dining room (phòng ăn)

living room (phòng khách)

kitchen (nhà bếp)

Lời giải chi tiết:

1. She’s in the kitchen.

(Cô ấy ở trong nhà bếp.)

2. She’s in the living room.

(Cô ấy ở trong phòng khách.)

3. She’s in the dining room.

(Cô ấy ở trong phòng ăn.)

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Grandma?

(Bà ở đâu?)

She’s in the dining room.

(Bà ở trong phòng ăn.)

2. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

He’s in the dining room, too.

(Anh ấy cũng đang ở trong phòng ăn.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here