Where’s grandma? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the missing words and numbers.

(Viết các từ và các số còn thiếu.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Count and write the number.

(Đếm và viết số.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Count and write the word.

(Đếm và viết từ.)

Lời giải chi tiết:

eighteen: 18

fourteen: 14

sixteen: 16

twenty: 20

twelve: 12

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here