I go to school by bus. sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace and write the letters Ww and Xx.

(Đồ và viết các chữ cái Ww và Xx.)

Bài 2

2. Write the correct letters.

(Viết đúng các chữ cái .)

Lời giải chi tiết:

She’s a woman. (Cô ấy là một người phụ nữ.)

It’s a wall. (Nó là một bức tường.)

What’s this? (Đây là cái gì?)

It’s a fox. (Nó là một con cáo.)

It’s a box. (Nó là một cái hộp.)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. fox (con cáo)

2. box (cái hộp)

3. wall (bức tường)

4. women (phụ nữ)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here