I go to school by bus. sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I walk to school.

(Tớ đi bộ đến trường.)

2. I go by truck.

(Tớ đi bằng xe tải.)

3. I go by boat.

(Tớ đi bằng thuyền.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Circle the correct answer.

(Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Phương pháp giải:

1. I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

    I go by bike. (Tôi đi bằng xe đạp.)

2. I go by truck. (Tôi đi bằng xe tải.)

    I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

    I go by bus. (Tôi đi bằng xe buýt.)

Lời giải chi tiết:

1. I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)

2. I go by car. (Tôi đi bằng ô tô.)

3. I go by motorbike. (Tôi đi bằng xe máy.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here