He’s happy! sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, trace, and write.

(Nhìn, đồ chữ, và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. She’s cold.

(Cô ấy lạnh.)

2. He’s hot.

(Anh ấy nóng.)

3. She’s hungry.

(Cô ấy đói bụng.)

4. He’s thirsty.

(Anh ấy khát nước.)

5. He’s sad.

(Anh ấy buồn.)

6. She’s happy.

(Cô ấy vui.)

Bài 2

2. Read the sentences.

(Đọc các câu.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here