Countries and flags sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and trace. Then color.

(Nhìn và đồ. Sau đó tô màu)

Lời giải chi tiết:

1. I’m from Korea.

(Tôi đến từ Hàn Quốc.)

2. I’m from Viet Nam.

(Tôi đến từ Viet Nam.)

3. I’m from the USA.

(Tôi đến từ Mĩ.)

4. I’m from Switzerland.

(Tôi đến từ Thụy Sĩ.)

5. I’m from Thailand.

(Tôi đến từ Thái Lan.)

Bài 2

2. Draw and color a flag.

(Vẽ và tô màu lá cờ.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Say.

(Nói)

Lời giải chi tiết:

This flag is from Viet Nam. (Đây là lá cờ của Việt Nam.)

It’s yellow and red. (Nó màu vàng và đỏ.)

I love it. (Tôi yêu nó.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here