Are these his pants? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace, and write.

(Đồ, và viết.)

Phương pháp giải:

shoes (đôi giày)

shorts (quần sọt, quần ngắn)

T-shirt (áo thun)

Lời giải chi tiết:

1. shorts (quần sọt, quần ngắn)

2. T-shirt (áo thun)

3. shoes (đôi giày)

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Are these Andy’s shorts?

(Đây có phải là quần sọt của Andy không?)

No, they aren’t.

(Chúng không phải.)

Are these Andy’s shoes?

(Đây có phải là giày của Andy không?)

Yes, they are.

(Đúng là chúng.)

2.

Is this Anna’s dress?

(Đây có phải váy của Anna không?)

No, it isn’t.

(Không phải.)

Are these her socks?

(Đây có phải là tất của cô ấy không?)

Yes, they are.

(Đúng là chúng.)

3.

Are these Peter’s pants?

(Đây có phải là quần dài của Peter không?)

No, they aren’t.

(Không phải.)

Are these his shorts?

(Đây có phải là quần sọt của anh ấy không?)

Yes, they are.

(Đúng rồi.)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here