Are these his pants? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace and write the letters Tt and Uu.

(Đồ và viết các chữ cái Tt và Uu.)

Bài 2

2. Listen. Trace and write the correct letters.

(Nghe. Đồ và viết đúng các chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

Look at the turtle. (Hãy nhìn con rùa kìa.)

It has a towel. (Nó có một cái khăn.)

Look at the umbrella. (Hãy nhìn cây dù kìa.)

It goes up, up, up. (Nó đang đi lên, lên, lên.)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. up (lên)

2. towel (khăn)

3. turtle (con rùa)

4. umbrella (cái ô)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here