Are these his pants? sách bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends (National Edition) sách Chân trời sáng tạo

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, trace, and write.

(Nhìn, đồ, và viết.)

Phương pháp giải:

his: của anh ấy

her: của cô ấy

Lời giải chi tiết:

1. Are these her socks?

(Đây là đôi tất của cô ấy phải không?)

2. Are these his shoes?

(Đây là đôi giày của anh ấy phải không?)

3. Are these his pants?

(Đây là quần dài của anh ấy phải không?)

Bài 2

2. Circle the correct answer.

(Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. Are these his shoes? (Đây là đôi giày của anh ấy phải không?)

Yes, they are. (Vâng, là chúng.)

2. Are these her socks? (Đây là đôi tất của cô ấy phải không?)

No, they aren’t. (Không, không phải.)

3. Are these his shorts? (Đây là đôi giày của anh ấy phải không?)

No, they aren’t. (Không, không phải.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here