Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 5.

Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 5 được viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn và dấu chấm dôi.

Câu 2

Đọc thang âm dưới đây.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc thang âm.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Luyện tập âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đọc Bài đọc nhạc số 5 với tốc độ thong thả.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 5

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here