[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 96: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

0

Bài 1. Tính nhẩm:

300 + 600 = ….               700 + 300 = ….                400 + 600 = ….

500 – 400 = ….                1000 – 800 = ….               900 – 300 – 50 = ….

Trả lời:

300 + 600 = 900               700 + 300 = 1000               400 + 600 = 1000

500 – 400 = 100                1000 – 800 = 200               900 – 300 – 50 = 550

Bài 2. Tính nhẩm:

2 x 7 = ….                  5 x 2 = ….                  12 : 2 = ….                  15 : 5 = ….

2 x 4 = ….                  5 x 9 = ….                  6 : 2 = ….                    30 : 5 = ….

2 x 8 = ….                  5 x 6 = ….                  20 : 2 = ….                  50 : 5 = ….

Trả lời:

2 x 7 = 14               5 x 2 = 10               12 : 2 = 6                15 : 5 = 3

2 x 4 = 8                 5 x 9 = 45               6 : 2 = 3                  30 : 5 = 6

2 x 8 = 16               5 x 6 = 30               20 : 2 = 10              50 : 5 = 10

Bài 3. Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp:

Trả lời:

Bài 4. Số?

a) 2 xe đạp có ………. bánh xe

b) 5 xe đạp có ………. bánh xe

c) 6 xe đạp có ………. bánh xe

Trả lời:

a) 2 xe đạp có 4 bánh xe

b) 5 xe đạp có 10 bánh xe

c) 6 xe đạp có 12 bánh xe

Bài 5. Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu.

Trả lời các câu hỏi:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mổi rổ có mấy quả dưa hấu

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ?

Trả lời:

a) Nếu chia vào 5 rổ thì mỗi rổ có 4 quả

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả thì cần 4 rổ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here