[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 93: Em ôn lại những gì đã học trang 87

0

Bài 1. a) Số?

b) 391 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị.

    Ta viết 391 = …. + …. + ….

    928 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị.

    Ta viết 928 = …. + …. + ….

    770 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị.

    Ta viết 770 = …. + …. + ….

Trả lời:

a)

b) 391 gồm 3 trăm 9 chục 1 đơn vị.

    Ta viết 391 = 300 + 90 + 1

    928 gồm 9 trăm 2 chục 8 đơn vị.

    Ta viết 928 = 900 + 20 + 8

    770 gồm 700 trăm 7 chục 0 đơn vị.

    Ta viết 770 = 700 + 70 + 0

Bài 2. >,

298 …. 503                                        189 …. 189

972 …. 890                                        403 …. 430

Trả lời:

298

972 > 890                                        403

Bài 3. a) Đặt tính rồi tính:

239 + 415                        782 + 56                            484 – 247                           622 – 71

b) Số?

Trả lời:

a)

b)

Bài 4. Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Số học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật:

a) Lớp 2B có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật?

b) Lớp nào có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất?

Trả lời:

a) Lớp 2B có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật

b) Lớp 2C có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất

Bài 5. Một người đi 18km để đến thị trấn, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét là:

    18 + 12 = 30 (km)

     Đáp số: 30 km

Bài 6. Tìm quãng đường ngắn nhất từ phòng học STEM tới nhà đa năng:

Trả lời:

Quãng đường ngắn nhất là: Phòng học STEM –> Bể bơi –> Vườn trườn –> Nhà đa năng

Độ dài quãng đường là: 300 + 470 + 150 = 920 (m)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here