[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 81: Luyện tập trang 62

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 174 + 625                     607 + 82                      281 + 8

b) 487 – 234                      596 – 95                       724 – 4

Trả lời:

Bài 3. a) Tính nhẩm (theo mẫu):

200 + 400 = ….                      600 – 100 = ….                      300 + 60 + 7 = ….

700 + 300 = ….                     1000 – 200 = ….                     900 + 90 + 9 = ….

500 + 500 = ….                     1000 – 900 = ….                     700 + 20 + 5 = ….

b) Trò chơi :Tìm bạn cùng qua cầu”

Viết cách hướng dẫn các bạn qua cầu: ……………………………………….

Trả lời:

a) 200 + 400 = 600                      600 – 100 = 500                      300 + 60 + 7 = 367

    700 + 300 = 1000                    1000 – 200 = 800                     900 + 90 + 9 = 999

    500 + 500 = 1000                    1000 – 900 = 100                     700 + 20 + 5 = 725

b) Không thể chọn bạn để cùng qua cầu vì tổng cân nặng lớn hơn 500kg

Bài 4. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

a) 683 

b) 127 

c) 303

d) 240 

Trả lời:

a) 683 gồm 6 trăm, 8 chục 3 đơn vị, ta viết 683 = 600 + 80 + 3

b) 127 gồm 1 trăm 2 chục 7 đơn vị, ta viết 127 = 100 + 20 + 7

c) 303 gồm 3 trăm 0 chục 3 đơn vị, ta viết 300 = 300 + 3

d) 240 gồm 2 trăm 4 chục 0 đơn vị, ta viết 240 = 200 + 40

Bài 5. Thực hiện phép trừ rồi kiểm tra lại kết quả bằng phép cộng:

Trả lời:

Bài 6. Hưởng ứng phong trào ” Trồng cây gây rừng”, xã Thắng Lợi đã trồng được 345 cây bạch đàn và 420 cây keo tai tượng. Hỏi xã Thắng Lợi đã trồng được tất cả bao nhiêu cây bạch đàn và cây keo tai tượng?

Trả lời:

Xã Thắng Lợi đã trồng được tất cả số cây bạch đàn và cây keo tai tượng:

    345 + 420 = 765 ( cây) 

      Đáp số: 765 cây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here