[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 76: So sánh các số có ba chữ số

1

Bài 1. >,

572 …. 577                      936 …. 836                      437 …. 473

486 …. 468                      837 …. 837                      189 …. 286

Trả lời:

572 836                      437

486 > 468                      837 = 837                      189

Bài 2. So sánh số học sinh của các trường tiểu học dưới đây:

Trả lời:

  • Số học sinh trường Kim Đồng lớn hơn số học sinh trường Thành Công (581 > 496)
  • Số học sinh trường Kim Đồng bé hơn số học sinh trường Quyết Thắng (581
  • Số học sinh trường Thành Công bé hơn số học sinh trường Quyết Thắng (496

Bài 3. Trò chơi “Lập số”

– Mỗi người chơi lấy ra ba thẻ số và tạo thành một số có ba chữ số.

– Người nào có số lớn hơn là thắng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here