[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 75: Các số có ba chữ số (tiếp theo)

0

Bài 1. Số?

Trả lời:

  Trăm Chục Đơn vị
a 2 6 3
b 6 2 0

Bài 2. Viết theo mẫu:

Trả lời:

Bài 3. Số?

Mẫu: 236 gôm 2 trăm 3 chục 6 đơn vị

a) 127 gồm … trăm … chục … đơn vị

b) 360 gồm … trăm … chục … đơn vị

c) 802 gồm … trăm … chục … đơn vị

Trả lời:

a) 127 gồm … trăm … chục … đơn vị

b) 360 gồm … trăm … chục … đơn vị

c) 802 gồm … trăm … chục … đơn vị

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

a) Một hộ gia đình nuôi 3 trăm con gà, 9 chục con vịt và 8 con ngỗng. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là:

A. 389          B. 398         C. 938

b) Một hộ gia đình khác nuôi 2 trăm con vịt, 8 chục con gà. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt là:

A. 280          B. 208         C. 802

Trả lời:

a) Chọn B. 398  

b) Chọn A. 280

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here