[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 63: Luyện tập trang 25

0

Bài 1. a) Tính nhẩm

2 : 2 = …       20 : 2 = …        18 : 2 = …

5 : 5 = …       50 : 5 = …        35 : 5 = …

4 : 2 = …       25 : 5 = …        45 : 5 = …

b) Chọn một phép chia ở phần a và nêu số bị chia, số chia, thương của phép chia đố.

Trả lời:

a) 2 : 2 = 1       20 : 2 = 10      18 : 2 = 9

    5 : 5 = 1       50 : 5 = 10      35 : 5 = 7

    4 : 2 = 2       25 : 5 = 5        45 : 5 = 9

b) Phép chia 45 : 5 = 9 có: Số bị chia là 45, số chia là 5, thương là 9

Bài 2. Cho phép nhân, viết hai phép chia thích hợp:

Trả lời:

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Lớp 2C có 20 học sinh. Các bạn dự kiến phân công nhau cùng dọn vệ sinh lớp học.

a) Nếu chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có ….. bạn. Ta có phép chia  …. : …. = ….

b) Nếu chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn thì cả lớp có …. nhóm. Ta có phép chia …. : …. = ….

Trả lời:

a) Nếu chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có 10 bạn. Ta có phép chia  20 : 2 = 10

b) Nếu chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn thì cả lớp có 4 nhóm. Ta có phép chia 20 : 5 = 4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here