[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 61: Bảng chia 5

0

Bài 1. Tính nhẩm:

10 : 5 = …            5 : 5 = …             15 : 5 = …

30 : 5 = …            25 : 5 = …           50 : 5 = …

40 : 5 = …            45 : 5 = …           35 : 5 = …

Trả lời:

10 : 5 = 2                 5 : 5 = 1                    15 : 5 = 3

30 : 5 = 6                 25 : 5 = 5                  50 : 5 = 10

40 : 5 = 8                45 : 5 = 9                   35 : 5 = 7

Bài 2. Tính:

15kg : 5 = ….                35cm : 5 = ….                  45l : 5 = ….

20kg : 5 = ….                50dm : 5 = ….                  30l : 5 = ….

Trả lời:

15kg : 5 = 3kg               35cm : 5 = 7cm                 45l : 5 = 9l

20kg : 5 = 4kg               50dm : 5 = 10dm               30l : 5 = 6l

Bài 3. Tính nhẩm:

Trả lời:

5 x 3 = 15          5 x 9 = 45          5 x 6 = 30

15 : 5 = 3           45 : 5 = 9          30 : 5 = 6

15 : 3 = 5           45 : 9 = 5          30 : 6 = 5

Bài 4. Xem tranh rồi nói và viết số hoặc phép chia thích hợp:

Trả lời:

a) Ta có phép chia 20 : 5 = 4

b) Ta có phép chia: 15 : 5 = 3

Bài 5. Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

Trả lời:

  • Mẹ mua túi cam 20 quả. Mẹ bảo em chia đều vào 5 đĩa. Như vậy mỗi đĩa có 4 quả ca,.
  • Em có 25 cái kẹo, em chia số kẹo đó cho 5 đứa bạn thân. Mỗi bạn được 5 cái kẹo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here