[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 60: Bàng chia 2

0

Bài 1. Tính nhẩm:

4 : 2 = …           14 : 2 = …         18 : 2 = …

6 : 2 = …           16 : 2 = …          2 : 2 = …

12 : 2 = …         10 : 2 = …          20 : 2 = …

Trả lời:

4 : 2 = 2               14 : 2 = 7                  18 : 2 = 9

6 : 2 = 3               16 : 2 = 8                   2 : 2 = 1

12 : 2 = 6             10 : 2 = 5                  20 : 2 = 10

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 8l : 2 = 4l

10kg : 2 = …         18cm : 2 = …         16l : 2 = …

14kg : 2 = …         20dm : 2 =            12 l : 2 = …

Trả lời:

10kg : 2 = 5kg     18cm : 2 = 9cm     16l : 2 = 8l

14kg : 2 = 7kg      20dm : 2 = 10dm    12l : 2 = 6l

Bài 3. Tính nhẩm:

Trả lời:

2 x 3 = 6      2 x 6 = 12      2 x 9 = 18

6 : 2 = 3       12 : 2 = 6       18 : 2 = 9

6 : 3 = 2       12 : 6 = 2        18 : 9 = 2

Bài 4. Xem tranh rồi nói và viết phép chia thích hợp:

Trả lời:

a) Ta có phép chia10 : 2 = 5

b) Ta có phép chia: 8 : 2 = 4

Bài 5. Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 2.

Trả lời:

  • Có 10 đĩa bánh xếp đều vào các bàn. Mỗi bàn bỏ 2 đĩa bánh. Xếp đủ cho 5 bàn.
  • Có 20 bông hoa hồng. Cắm đều vào 2 bình hoa. Mỗi bình hoa có 10 bông hoa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here