[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 57: Làm quen với phép chia dấu chia

0

Bài 1. Thực hiện hoạt động sau rồi viết số hoặc phép chia thích hợp vào chỗ chấm:

a) Chia đều 8 hình tròn cho 2 bạn. Mỗi bạn được …. hình tròn. Ta có phép chia …………………..

b) Chia đều 6 hình tròn cho 3 bạn. Mỗi bạn được …. hình tròn. Ta có phép chia …………………..

Trả lời:

a) Chia đều 8 hình tròn cho 2 bạn. Mỗi bạn được 4 hình tròn. Ta có phép chia 8 : 2 = 4

b) Chia đều 6 hình tròn cho 3 bạn. Mỗi bạn được 2 hình tròn. Ta có phép chia 6 : 3 = 2

Bài 2. Xem tranh rồi nói và viết phép chia (theo mẫu):

Trả lời:

a) Ta có phép chia: 9 : 3 = 3

b) Ta có phép chia: 8 : 4 = 2

Bài 3. Nối phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Trả lời:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here