[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 56: Bảng nhân 5

0

Bài 1. Tính nhẩm:

5 x 3 = …     5 x 6 = …     5 x 1 = …      5 x 9 = …      5 x 2 = …

5 x 7 = …     5 x 4 = …     5 x 5 = …      5 x 10 = …    5 x 8 = …

Trả lời:

5 x 3 = 15    5 x 6 = 30     5 x 1 = 5      5 x 9 = 45      5 x 2 = 10

5 x 7 = 35    5 x 4 = 20     5 x 5 = 25     5 x 10 = 50    5 x 8 = 40

Bài 2. Tính:

5kg x 2 = …..        5cm x 8 = …..        5l x 7 = …..

5kg x 4 = …..        5dm x 9 = …..        5l x 5 = …..

Trả lời:

5kg x 2 = 10 kg      5cm x 8 = 40cm       5l x 7 = 35l

5kg x 4 = 20kg        5dm x 9 = 45cm      5l x 5 = 25l

Bài 3. a) Viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

b) Kể tên một tình huống có sử dụng phép nhân 5 x 3 trong thực tế.

Trả lời:

a) 5 x 3 = 15

    5 x 4 = 20

b. Tình huống thực tế: Mẹ bảo em sắp 5 đĩa cam, mỗi đĩa để 3 quả.

Bài 4. a) Hãy đếm thêm 5 và viết số thích hợp vào ô trống:

b) Vẽ các chấm tròn thích hợp với phép nhân 5 x 5; 5 x 7

5 x 5                                                         
5 x 7  

Trả lời:

a)

b) 

Bài 5. Vẽ vào mỗi chiếc khăn dưới đây 5 bông hoa

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Mỗi chiếc khăn có 5 bông hoa, 2 chiếc khăn có …. bông hoa. Ta có phép nhân 5 x 2 = …

b) Mỗi chiếc khăn có 5 bông hoa, 3 chiếc khăn có …. bông hoa. Ta có phép nhân … x … = …

Trả lời:

a) Mỗi chiếc khăn có 5 bông hoa, 2 chiếc khăn có 10 bông hoa. Ta có phép nhân 5 x 2 = 10

b) Mỗi chiếc khăn có 5 bông hoa, 3 chiếc khăn có 15 bông hoa. Ta có phép nhân 5 x 3 = 15

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here