[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 55: Bảng nhân 2

0

Bài 1. Tính nhẩm:

2 x 7 = …       2 x 2 = …        2 x 6 = …      2  x 3 = …     2 x 10 = …

2 x 5 = …       2 x 9 = …       2 x 4 = …        2 x 1 = …     2 x 8 = …

Trả lời:

2 x 7 = 14       2 x 2 = 4        2 x 6 = 12      2 x 3 = 6     2 x 10 = 20

2 x 5 = 10       2 x 9 = 18      2 x 4 = 8        2 x 1 = 2     2 x 8 = 16

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 kg x 4 = 8 kg

2 kg x 6 = …          2cm x 8 = …          2l x 7 = … 

2kg x 10 = …         2dm x 9 = …         2l x 5 = … 

Trả lời:

2 kg x 6 = 12 kg        2cm x 8 = 16cm     2l x 7 = 14l

2kg x 10 = 20kg        2dm x 9 = 18dm     2l x 5 = 10l

Bài 3. a) Viết phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

b) Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 2 x 4 trong thực tế.

Trả lời:

a) 2 x 5 = 10

    2 x 3 = 6

b) Tình huống thực tế: Bà mang kẹo ra sân cho Hải và Nam. Mỗi bạn được bà cho 4 cáo kẹo.

Bài 4. Viết số hoặc phép nhân thích hợp:

a) Mỗi người có 2 chân, 2 người có … chân

Ta có phép nhân …  …  …  =  …

b) Mỗi người có 2 chân, 3 người có … chân

Ta có phép nhân …  …  …  =  …

c) Mỗi người có 2 chân, 5 người có … chân

Ta có phép nhân …  …  …  =  …

d) Mỗi người có 2 chân, 8 người có … chân

Ta có phép nhân …  …  …  =  …

Trả lời:

a) Mỗi người có 2 chân, 2 người có 4 chân

Ta có phép nhân 2 x 2 = 4

b) Mỗi người có 2 chân, 3 người có 6 chân

Ta có phép nhân 2 x 3 = 6

c) Mỗi người có 2 chân, 5 người có 10 chân

Ta có phép nhân 2 x 5 = 10

d) Mỗi người có 2 chân, 8 người có 16 chân

Ta có phép nhân 2 x 8 = 16

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here