[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

0

Bài 1. a) Viết kết quả của mỗi phép tính:

b) Số?

9 + … = 10

8 + … = 10

7 + … = 10

Trả lời:

a) 

  • 9 + 1 = 10                       7 + 3 = 10
  • 4 + 6 = 10                       1 + 9 = 10
  • 8 + 2 = 10                       5 + 5 = 10

b) 9 + 1 = 10

    8 + 2 = 10

    7 + 3 = 10

Bài 2. Tính:

10 + 1 = ….                    10 + 4 = ….                     10 + 9 = ….

10 + 5 = ….                    10 + 7 = ….                     10 + 3 = ….

Trả lời:

10 + 1 = 11                    10 + 4 = 14                     10 + 9 = 19

10 + 5 = 15                    10 + 7 = 17                    10 + 3 = 13

Bài 3. Tính nhẩm:

9 + 1 = …                       8 + 2 = …                      7 + 3 = …

9 + 1 + 4 = …                8 + 2 + 3 = …                7 + 3 + 5 = …

Trả lời:

9 + 1 = 10                       8 + 2 = 10                      7 + 3 = 10

9 + 1 + 4 = 14                 8 + 2 + 3 = 13                7 + 3 + 5 = 15

Bài 4. Số?

Trả lời:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here