[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 7: Luyện tập chung trang 14

1

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Các số viết theo thứ tự từ trái qua phải là: 10; 45; 70; 97

Bài 2. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền trước của 53 là: …

Số liền trước của 40 là: …

Số liền trước của 1 là 0

Số liền sau của 19 là 20

Số liền sau của 73 là 74

Số liền sau của 11 là 12

b) >,

9 … 21                        83 … 54

93 … 93                     72 … 75

Trả lời:

a) Số liền trước của 53 là 52

    Số liền trước của 40 là 39

    Số liền trước của 1 là 0

    Số liền sau của 19 là 20

    Số liền sau của 73 là 74

    Số liền sau của 11 là 12

b) 

9 54

93 = 93                     72

Bài 3. a) Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

26 và 13: …………………………….

40 và 15: …………………………….

b) Tìm hiệu biết:

– Số bị trừ là 57, số trừ là 24: ………………………..

– Số bị trừ là 85, số trừ là 3: ………………………….

Trả lời:

a) Tổng là: 26 + 13 = 39

    Tổng l à: 40 + 15 = 55

b) Hiệu là: 57 – 24 = 33

    Hiệu là: 85 – 3 = 82

Bài 4. Một sợi dây dài 28 dm, cắt đi 18 dm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Phép tính: ………………………………..

Trả lời: Sợi dây còn lại dài …………. dm

Trả lời:

Phép tính: 28 – 18 = 10

Trả lời: Sợi dây còn lại dài 10 dm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here