[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 51: Bài kiểm tra số 2

1

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

36 + 45                    63 – 27                      72 + 9                        45 – 8

Trả lời:

Bài 2. Tính nhẩm:

92 + 8 = …                             75 + 10 + 6 = …

100 – 4 = …                            82 – 4 + 20 = …

Trả lời:

92 + 8 = 100                             75 + 10 + 6 = 91

100 – 4 = 96                              82 – 4 + 20 = 98

Bài 3. Bể cá thứ nhất chứa 27 l nước, bể cá thứ hai chứa nhiều hơn bể cá thứ nhất 13 l nước. Hỏi bể cá thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?

Trả lời:

Số lít nước bể cá thứ hai chứa là:

    27 + 13 = 40 (lít)

Đáp số: 40 l nước

Bài 4. Tô màu vào các hình tứ giác trong hình sau

(Học sinh tự tô màu)

Bài 5. a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm; vẽ đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là 2 cm.

b) Trong hai đoạn thẳng vừa vẽ được ở câu a đoạn thẳng nào có độ dài là 1 dm?

Trả lời:

a) Học sinh dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm; đoạn thẳng CD dài 10 cm

b) Trong hai đoạn thẳng vẽ được ở câu a, đoạn thẳng có độ dài bằng 1 dm là CD.

Bài 6. Viết tên ba đoạn thẳng hàng trong hình sau (dùng thước thẳng để kiểm tra):

 

Trả lời:

Ba điểm thẳng hàng là:

A, B, C

H, B, E

E, C, K

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Sau khi đứng lên cân sức khỏe và quan sát cân, bạn Nam nói:

 

Theo em, câu nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Từ năm ngoái đến năm nay, bạn Nam đã tăng 6 kg.

B. Từ năm ngoái đến năm nay, bạn Nam đã giảm 6 kg.

Trả lời:

Nhận xét đúng là A. Từ năm ngoái đến năm nay, bạn Nam đã tăng 6 kg.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here